Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Om KVT

Særskilt tilrettelegging ved eksamen

Særskilt tilrettelegging

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/nedsatt funksjonsevne som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen og heldagsprøver, kan du søke om dette. Søknaden du sender er knyttet til hvert enkelt fag, det betyr at du må sende inn en ny søknad hvert skoleår. Manglende ferdigheter i norsk er ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen. Jf. forskrift til Opplæringsloven § 3-32.


Hvordan søker du

Du får hjelp til å søke om særskilt tilrettelegging hos rådgiver. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må følge søknaden og kan være skrevet av:
  • Psykolog/lege/fysioterapeut angående sykdom/funksjonshemminger
  • Logoped/spesialpedagog (for eksempel pedagogisk-psykologisk tjeneste) når det gjelder lese- og skrivevansker og/eller andre lærevansker.
Uttalelsen fra sakkyndig instans må tydelig anbefale innholdet i den særskilte tilretteleggingen.

Skolen orienterer deg i god tid om hvilke tiltak/tilrettelegging som vil bli satt i verk. Du skal gis anledning til å prøve ut innvilget tilrettelegging i undervisningssammenheng, derfor brukes det samme skjemaet for å søke om tiltak knyttet til heldagsprøver.
hdp-gymsalenhdp-gymsalen
På bildet over ser du hvordan det kan se ut i idrettshallen på en dag med heldagsprøver.

Du skal ha samme eksamensoppgave som øvrige kandidater i faget. Din besvarelse skal vurderes i henhold til fagets kompetansemål. Rektor skal påse at de særskilte tiltak som innvilges kun kompenserer for de særskilte utfordringene som du har.
Oppdatert